(H)İÇLENMELER

Sayın Meslektaşlarım,

Aşağıda bir dönmeli yazıyı (!) tarafınızla paylaşmak istiyorum..
SMMM' si olmayan firmalara YMM 'lerin tam tasdik yapması yasakken yargıya taşınarak " sulandırılan " pozisyonu;
" Muhasebe organizasyonu denetime elverişli olan firmaların YMM tam tasdik sözleşmelesi yapması halinde ayrıca SMMM mecburi değildir." şekline dönüştürüldüğü çok yıllardır bilinen bir 3568 zaafıdır.
Nitekim oportünist (!) yaklaşımlar ile takdire şayan bir menfaat birlikteliğinde, kendi çıkarlarına aykırı bir durumu kritik ederek, katlettikleri muhasebe sistemini yine kendilerine göre uyarlamaya çalışmaktadırlar.
Bu defa kendilerinin yargı yolu ile aldıkları aracaılık sözleşmesi ile beyan gönderebilme hakkının, aynı şekilde 25 Aralık 2014 KGK Kurul Kararı ile SMMM Bağımsız Denetçi 'lere de verilmiş olması.
Bir nevi bir kanunsuzluk durumunun, diğer bir kanunsuzluk durumu ile savılması...!!!
Şimdi yargıyı da arkalarına alarak, sulandırırken sesleri çıkmayan ve firmaları SMMM 'siz bırakan bu camia, ayıp ettik diyerek, KGK Kurul Kararı 'n dan dönmeli diyor.Güler misin ? Ağlar mısın ?
Bu kadar bariz bir haksızlık yıllardır SMMM 'ye reva görülürken, diledikleri gibi tam tasdik uydurmaca bir pozisyon ile meslektaşımın iflahını kurutan, iliğini emenler, şimdi bir başka açıdan BAĞIMSIZ DENETÇİLİK forsunda (!) eşitlendikleri vakit, gerçeği görür oldular.
Halbuki, kanunun kanunsuzluğunda bilinmesi gereken "Atın ölümü itin bayramı olur " gerçeğinde aynı gemide batarken, VIP ile EKONOMİK sınıfın biribirine üstünlüğünün olmadığıdır. Meslek mensuplarının ister SMMM ve isterse YMM olarak malumun arsızlığında (!) kötü niyetli kayıt dışılara karşı durmaları şarttır.
Aslolan 3568 'in ilk yıllarında olduğu gibi, SMMM 'si olmayan firmaya, tam tasdik sözleşmesi yapılamaz doğrusudur.
Hatta tam tasdik kaldırılarak, görevin Bağımsız Denetimin zorunlu hale getirilip, Bağımsız Denetçilere verilmesi öngörülmelidir.
Dolayısı ile, bağımsız denetimin tam bağımsız hale gelebilmesi, rüyamızda göreceğimiz bir realite ise, o zaman hemen acilen, o rüyaları gerçekleştirebilmek için uyanmamız gerekmektedir.
Hakkımızı alabilmek için işte tam da bu aşamada, ışığı doğru yere tutarak, gölgelerimizden kurtulmamız lazım.

Boşu boşuna (H)İÇLENME 'NİN ANLAMI YOK

" Anayasa`nın 10. Maddesi :
Kanun önünde Eşitlik
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. "
Bu maddeye daha doğru düzgün girmdik bile..!!!

Saygılarımla
Selahattin İPEK
SMMM-Bağımsız denetçi
[email protected]

Yukardaki yazımıza temel teşkil eden yazı aşağıdadır..

*** KGK Kararından Dönmeli

3568 sayılı kanun uygulamaları gereği bilanço esasında defter tutan işletmelerin SMMM'leri olmak zorundadır. Bu işletmelerin beyannameleri e-beyan sorumluluk sözleşmesi ile yine SMM' lerin vermesi zorunludur. Bu işletmelerin beyannamelerini naracılık sözleşmeleriyle gönderilmesi mevzuat açısından mümkün değildir.

Ancak benim de katılmadığım sulandırılmış bir istisnası var şöyleki;

Konuya ilişkin tarihsel süreci kısaca özetlemede yarar var. 3568 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği dönemlerde kural olarak SMMM' si olmayan firmalara YMM'lerin tam tasdik yapması yasaktı. İşin doğasına uygun olanı da buydu ve ben hala aynı kanaati taşıyorum. Sonra bu konu yargıya taşındı ve olay şu şekle dönüştü. Bana göre sulandırıldı.

" Muhasebe organizasyonu denetime elverişli olan firmaların YMM tam tasdik sözleşmelesi yapması halinde ayrıca SMMM mecburi değildir." denildi.

Bu uygulama işi yörüngesinden kaydırmakla kalmayıp, gerçek anlamda YMM hizmeti vermeye çalışan meslektaşların işlerini zorlaştırdı. SMMM' lere de ayıp oldu.

Oysa bağımlı yada bağımsız muhakkak surette SMMM'si olmayan firmaların YMM tam tasdik sözleşmesi yapması doğru değildir. Bu uygulama değişmelidir.

Elektronik ortamda beyan vermeye sıra gelince; SMMM si olmayan YMM tam tasdik sözleşmeli firmalar. YMM Tam Tasdik Sözleşmeleriyle vergi dairesine müracaat ederek kendi adlarına şifre alarak beyannamelerini verdiler. Bu uygulama halen bu şekilde devam etmektedir. (Tabi arada başka şekilde yaparak saçmalayanlar da yok değil.)

Gelelim KGK nın 25.12.2014 tarih 55037611-050-01-04 (04/01) nolu Kurul Kararı'na

Söz konusu karar aşağıdadır.

'' 25/12/2014 tarih ve 55037611-641-495 sayılı müzekkerenin incelenmesi üzerine, Maliye Bakanlığı tarafından 340 ve 405 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerine imkan tanınmış meslek mensuplarından “aralarında hizmet sözleşmesi bulunmayan, münferit talepte bulunan müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” akdetmiş olanların aynı şirketin bağımsız denetimini yapmaları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup:

(a)Bağımsız Denetimini üstlendiği mükellef şirket ile aralarında başkaca hizmet sözleşmesi bulunmaması, defterlerinin tutulması, finansal tablolarının hazırlanması gibi mesleki hizmetlerin verilmemesi,

(b)Münferit talepte bulunan müşterileriyle mevzuatında öngörülen şekilde aracılık sözleşmesi akdetmiş bulunması,

şartıyla, yetki verilmiş olan meslek mensuplarının “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne istinaden sadece vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edilmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesi çerçevesinde denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olmadığına,

karar verilmiştir.''

KGK, bu kararı mevzuatın hangi dayanaklarına göre verdiğini ben anlamış değilim. Bu karar mevzuata, işin doğasına aykırı; son derece tehlikeli ve isabetsiz olmuştur. şöyle ki;

1.Bu karar bağımsız denetimin ruhuna, amacına ve mevzuatına aykırıdır. Bağımsız denetçi bir firmanın beyannamelerini neden versin. Beyannamesini vermeyi beceremeyen firmanın bağımsız denetimi nasıl yapılır.

2. Bağımsız denetçiler daha bismillah denetim tecrübesi yaşamadan, bu kararla denetimi yapılan firmanın defterinin bağımsız denetçi tarafından tutulmasının yolu zimnen açmış olur..

3. Bu hususun büyük denetim firmaları için yapıldığını biliyorum. Ancak o çaptaki firmaların gizli gizli defter tutma uygulamalarından bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor keza her türlü ayıp oluyor.

Toplumlar, topluluklar yazılmış ve yazılmamış yerleşmiş kurallarla yönetilir.

Bilinen bazı ülkelerin Anayasaları dahi yazılı değil.

Benim ülkemde de yazılı kurallar kişilerin isteklerine göre yönlendiriliyor. Bu kimseye fayda getirmez.

Umarım KGK'nın sayın yöneticileri bu karardan vazgeçer.

Saygılarımla
Tarih: 02.01.2015
Yunus DOĞRU
Yeminli Mali Müşavir
Kaynak: MuhasebeTR ***

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi