YA HEP YA HİÇ DEMEDEN ÖNCE !!!

YA HEP YA HİÇ DEMEDEN ÖNCE !!! Tüketici Konseyi Yönetmeliği bildiğiniz üzere 01 Ağustos 2003 yılında değişiklik yapılarak gündeme alınan yönetmelik yeni hali ile 05 Temmuz 2014 de 29051 sayılı...

9 Ağustos 2014 14:41

YA HEP YA HİÇ DEMEDEN ÖNCE !!!

Tüketici Konseyi Yönetmeliği bildiğiniz üzere 01 Ağustos 2003 yılında değişiklik yapılarak gündeme alınan yönetmelik yeni hali ile 05 Temmuz 2014 de 29051 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Ve fakat meslektaşlarıma sormak isterim;
Bu kadar meslek ve meslektaş siyaseti yapıyorum diyen sizler (hakkı ile yapanları şükranla anıyorum) veya adınıza kurulduğunu söyledikleri en az yedi kişi ve dahi toplamı birçok yerde 20-30 bilemediniz 80-100 kişi üye oluşturularak kurulan bağımsız denetçi derneklerinden gereken yüksek ses çıkmamıştır.
Neden diye soranlara Tüketici Konseyi’ni oluşturan konseyi aşağıda yönetmeliği tam aldım, kontrol etsinler..
Müşavir, Denetçi veya bu meslekleri meslektaş adına savunan öneri ve eleştiriler sunan oluşumlardan biri acaba burada var mı..?
Neredeyse Bizim kapıcı Ali Efendi var ama, her nedense ne Bağımsız Denetçi ne de Mali Müşavir oluşumlarından bir üye yok..
Şimdiye kadar üyesine sahip çıkamayan ve hantal bir yapıya bürünen meslek örgütümüzün tepe ismi TÜRMOB kendini revize ederek artık daha aklı başında radikal kararlar alarak ufuklar çizmelidir.
Bu sebeple göz önünde çıplaklığı ile duran tamamı tutulmayan ve devamlı haksız olarak istediğimiz emek karşılığını alamayan bir meslektaşlar güruhu olarak ayağa kalkarak ne kadar güçlü olabileceğimizi göstermenin zamanı gelmiştir.
Meslektaş olarak tek çıkan seslerimizi artık o cılızlıktan kurtararak bir bir, yan yana gelmek sureti ile gür ve dosta güven veren fakat düşmana aman vermeyin hale getirmeliyiz.
Bakın bir şeye daha dikkat çekmek isterim Türkiye panaromasında ekonomik olarak hep şu yazılır ve çizilir;
ülkenin %95’ini %5 yönetiyor.Veya ülkenin %95 = %5 başka bir açıklaması varsa buyurun.
Gelir adaletsizliğien bakarmısınız.
Buna bu elit, ekabir sınıf PERDELEME yaparak bizden daha çok isyan eder üstelik..Bizde onların gazı ile  adaletsiz dağılım üzerinden bindirme yaparız.
Peki sorarım 10 adet defteri bile bulamayanın yanında 300-400 defteri olan yok mu

Meselenin özü olarak bu kadar da kalarak fabrika gibi çalışan müşavirlik büroları ve kendini marka sanan müşavirlerimizin fazla canını sıkmayalım..
İşte bu adaletsiz dağılımın mesleğimizde de var olmasının önüne ancak Bağımsız Denetim mesleğinin yeni yeni kurgulanan bu alt yapısın çok iyi düzenlenmesi gerekir ki yoksa kadük kalarak etkisini kaybeden 3568 sayılı yasa gibi hantal bir şeyler aktive edemeyen ve yine aktivisti olmayan bir yapıya bürünürüz.
Üst yapı örgütünün tam yetki ile standartları oluşturan ve kendisine bağlı odaları veya dernekleri ancak va ancak enforme eden yapıya evrilmesi gerekir ki Kamu Gözetim Kurumu GÖZETİM ayağında kalsın.
Yoksa önceki yapıdan yani TÜRMOB dan bir farkımız kalmaz.
TÜRMOB bir üst organ olarak bizleri göremeyip birey üzerine yapılarını oturtamadığı için yok olur gideriz.

Dolayısı ile de toplumda saygınlığı olmayan herkesin bizim mesleğimizi yaptığı bir ne idüğü belirsiz mesleği yapanlar olarak devam edip HİÇBİR ŞEY oluruz.
Sonuç mu TÜRMOB’ da artık HİÇ SAYILIYOR, yok olmuş bir tek kendi farkında değil..
Tıpkı Tüketici Konseyi 5.madde de olduğu gib…
Saygılarımla…

Selahattin İPEK

SMMM/BĞIMSIZ DENETÇİ

Yönetmelik tam metni aşağıdadır..
05 Temmuz 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29051

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 64 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısını,

ç) Başkan: Konsey Başkanını,

d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

e) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

g) Konsey: Tüketici Konseyini,

ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

h) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

ı) Üye: Tüketici Konseyi üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla Tüketici Konseyi kurulur. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanır.

Başkan ve üyeler

MADDE 5 – (1) Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısı, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:

a) Adalet Bakanlığından bir temsilci,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir temsilci,

c) Avrupa Birliği Bakanlığından bir temsilci,

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir temsilci,

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilci,

e) Ekonomi Bakanlığından bir temsilci,

f) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci,

g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci,

ğ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iki temsilci,

h) İçişleri Bakanlığından bir temsilci,

ı) Kalkınma Bakanlığından bir temsilci,

i) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilci,

j) Maliye Bakanlığından bir temsilci,

k) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci,

l) Sağlık Bakanlığından bir temsilci,

m) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir temsilci,

n) Hazine Müsteşarlığından bir temsilci,

o) Türkiye İstatistik Kurumundan bir temsilci,

ö) Türk Standartları Enstitüsünden bir temsilci,

p) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

r) Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bir temsilci,

s) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,

ş) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,

t) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,

u) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden bir temsilci,

ü) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir temsilci,

v) Diyanet İşleri Başkanlığından bir temsilci,

y) Yükseköğretim Kurulundan bir temsilci,

z) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinden birer temsilci,

aa) Türkiye Belediyeler Birliğinden bir temsilci,

bb) İşçi sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,

cc) Memur sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci,

çç) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan bir temsilci,

dd) Türkiye Barolar Birliğinden bir temsilci,

ee) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir temsilci,

ff) Türk Eczacıları Birliğinden bir temsilci,

gg) Türk Tabipleri Birliğinden bir temsilci,

ğğ) Türk Dişhekimleri Birliğinden bir temsilci,

hh) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan iki  temsilci,

ıı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iki temsilci,

ii) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci,

jj) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden bir temsilci,

kk) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden  bir temsilci,

ll) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir temsilci,

mm) Türkiye Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,

nn) Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,

oo) Tüketici derneklerinden yirmi temsilci,

öö) Tüketici vakıflarından birer temsilci,

pp) Tüketici derneği üst kuruluşlarından ikişer temsilci.

Tüketici dernek temsilcilerinin seçimi

MADDE 6 – (1) Konseye katılacak tüketici derneklerince aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur:

a) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış, ilgili kurumlarca onaylı dernek tüzüğü ve kuruluş bildirimi,

b) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yerleşim yerlerini ve tatbiki imzalarını gösterir yazı ve belgeler.

(2) İlgili dernekler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri, değişiklik tarihini izleyen otuz gün içerisinde; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olan tüketici dernekleri ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(3) Konseye katılacak tüketici derneklerinin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını gösteren listelerin ve il veya ilçe mülki idare amirliği dernekler birimi tarafından kütüğe kaydedildiğini gösteren belgelerin aslını veya onaylınüshalarını her yıl Konseyin düzenlendiği yılın ilk ayının son işgününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

(4) Tüketici derneklerinin, konseye katılabilmeleri için konseyin düzenlendiği yıldan bir önceki yılın sonu itibariyle asgari bir yılını doldurmuş olmaları, halen faal tüketici derneği vasfını taşımaları gerekir.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterleri taşıyan tüketici derneklerinden, kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk üç dernek dörder, ilk üç dernekten sonra gelen kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk sekiz dernek birer temsilci olmaküzere toplam yirmi kişi konseye katılır.

Konseyin görevleri

MADDE 7 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:

a) Tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanması ve çıkarlarının korunmasına ilişkin alınacak tedbirler konusunda araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

b) Tüketicinin sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi amacıyla alınacak tedbirler ile Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri karara bağlamak ve öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere aktarmak,

c) Tüketicinin korunması ile ilgili kanun teklifleri, yönetmelik ve tebliğler hakkında görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,

ç) Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

d) Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yazılı veya görsel materyaller hazırlanması konusundaönerilerde bulunmak,

e) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulunda görevlendirilecek üyeyi seçmek,

f) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Konseye ve divana başkanlık yapmak,

b) Konseyin toplanma, tarih, yer ve gündemini tespit etmek,

c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri görüşülmek üzere Konsey gündemine almak,

ç) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek.

Sekretarya

MADDE 9 – (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 10 – (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,

b) Konseyin raportörlük, dosyalama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

c) Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek,

ç) Konsey tutanaklarını dosyalamak ve alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

d) Başkanın veya Konseyin uygun göreceği diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma şekli

MADDE 11 – (1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Başkanın gerekli görmesi veyaüyelerin en az dörtte birinin Başkana yapacağı gerekçeli ve yazılı başvuru üzerine de olağanüstü toplanır. Bu tür toplantılar, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır.

(2) Konseye davet, toplantı tarihinden en az bir ay önce gündem ile birlikte üyelere gönderilir.

Toplantı yeter sayısı

MADDE 12 – (1) Konsey, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterliçoğunluk sağlanmazsa, toplantı iki ay içerisinde yapılır ve toplantı yeter sayısı aranmaz.

Oylama

MADDE 13 – (1) Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

(2) Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar divan başkanlığınca toplantıtutanağına geçirilir.

Gündem

MADDE 14 – (1) Konsey gündemi Başkan tarafından belirlenir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce;  Konseyde temsil edilen kuruluşlardan en az beş tanesinin, başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine, Konsey üyelerinin kabul etmesi halinde gündeme madde eklenir.

(2) Gündemde yer verilecek hususlar şunlardır:

a) Toplantı divanının oluşması için bir başkan yardımcısı ile toplantı tutanaklarını düzenleyecek iki katip üyenin seçilmesi,

b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanması yetkisinin divana verilmesi,

c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması ve kararların alınması,

ç) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulunda görevlendirilecek üyenin seçilmesi,

d) Tüketicinin korunması ile ilgili diğer hususlar.

Divanın kuruluşu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Divan; Başkan ile Konseye katılan temsilciler arasından Konsey tarafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.

(2) Divan; Konseyi gündeme uygun olarak yönetmek, oy sayımı yapmak, görüş ve öneriler ile alınan kararlarıaçıklamak, bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler, Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliğiyürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi